Thursday, September 30, 2010

konferensanteckningar RESER 2010


Aftonen har avnjutits på Börsen i Göteborg tillsammans med de 150 internationella gäster vi har på besök i samband med att RESER-konferensen 2010 arrangeras på Handelshögskolan. RESER är förkortning för 'European Association for Research on Services' och årets konferens går på temat 'The Resilience of the Global Service Economy'.

Stor behållning hade jag idag av att lyssna till en utav mina främsta akademiska förebilder; John R. Bryson, Professor of Enterprise and Economic Geography på universitetet i Birmingham. Han är mäkta trött på akademiska 'fads and buzz words'. Han vägrar använda termen 'creative industries' då han hävdar att många utövare i branschen ändå inte känner sig kreativa. Vidare argumenterade han idag emot ordet 'network'. Nätverksstudier älskas ju som bekant för tillfället av forskare inom många discipliner, i synnerhet i studier företags aktiviteter och relationer. 'Distribution systems' tycker han är en lämpligare beteckning och mer i enlighet med företagares eget vokabulär.

Själv har jag presenterat två papper idag. Det ena tillsammans med kollegan Jonathan Borggren. Det handlar om konstnärers val av geografi och utmanar den gängse (bl a Florida-proklamerade) bilden av konstnären som storstadsmänniska. Vi har funnit att konstnärer för olika faser av sina produktionscykler aktivt växelverkar sin geografi mellan olika miljöer, i synnerhet mellan storstad och landsbygd.

Det andra bidraget framförde jag tillsammans med Christofer Pihl. Vi intresserar oss för prosument-fenomenet, d v s nya gränsland mellan producent och konsument. Vi har visat på hur aktiva konsumenter via digitaliseringens möjligheter blir till professionella prosumenter i sitt utvecklande av nya affärsmodeller och därtill hörande nya värdenätverk. Läs vad vi tidigare skrivit om prosumtion på Modearkivet.

No comments: