Thursday, May 03, 2007

Kreativitet bör grundas i tidig ålder

Dagens hjältar: Jämställdhets- och Mångfaldsenheten, Göteborgs Stad
Någon har sagt att aldrig senare blir vi så kreativa som under våra första levndadsår... Detta baserades på antal frågor och antal skratt per dag... en frekvens som tyvärr avtar med åren... för att sedan öka en aning igen när vi blir pensionärer!
Tråkigt är det att betrakta hur vuxenvärlden omedvetet men effektivt hämmar barnens kreatvitet. Normaliserings- och assimileringsprocesserna tycks ju vara viktiga i ett civiliserat samhälle som vårt...
Jag tror att en viktig förutsättning för att odla ett barns kreativitet är att barnet känner till sina rättigheter. Men faktum är att många barn inte ens känner till Barnkonventionen, ratificerad av alla världens stater utom två. Kunskap om sina rättigheter torde leda till en ökad medvetenhet om sin egen och andra människors situation. Kunskap om sina rättigheter innebär vidare vetskap om sitt handlingsutrymme, något som föder initiativkraft och därmed kreativitet...!
Om barn ska utbildas kring sina rättigheter krävs att de vuxna tar ansvar för att detta sker. En tilltro till och uppmuntran av barnets förmåga är essentiellt. En god människosyn är en fundamental utgångspunkt för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för dagens unga. Därav det debattinlägg i Brännpunkt november -06 vi från Röda Korsets Ungdomsförbund skrev till skolminister Björklund - klicka här!
Svensk lagstiftning har tagit ett viktigt steg i och med kravet om att införa likabehanlingsplan i landets skolor. Likabehandlingsplanen gör dock nytta först då den tagits på allvar av skolledning och initieras i ett samarbete mellan elever, lärare och föräldrar.
Dagens hjältar sprang jag nyss på när jag väntade på spårvagnen. Mina vänner på Jämställdhets- och Mångfaldsenheten, Göteborgs Stad, gör just nu en enorm insats då de med sina seminarier kring likabehandlingsplanen möter 1000 skolledare, alltifrån förskolan till vuxenutbildningen omfattas. Imponerande!!!

No comments: